Léčba darováním

Poruchami plodnosti dnes trpí více než 10 % párů toužících po dítěti. S pomocí darovaných reprodukčních buněk uděláme šťastné rodiče i z Vás.

Léčba darovanými vajíčky

Malá část léčených žen má pouze malou, nebo žádnou šanci na dosažení těhotenství pomocí vlastních vajíček.

Léčba neplodnosti za pomocí darovaných vajíček je potřebná a vhodná především pro ženy, u kterých se vyskytla úplná absence tvorby vlastních vajíček (chybění nebo předčasné selhání vaječníků), nebo kvalitativně zhoršená tvorba vajíček. Tyto stavy se objevují často z genetických příčin, po operativním odstranění obou vaječníků, po onkologické léčbě, nebo případně z neznámých příčin.

Takovým párům je nabídnuta léčba pomocí vajíček odebraných zdravé dobrovolné dárkyni. Léčba pomocí darovaných vajíček je organizačně náročná, vyžaduje dobrou spolupráci neplodného páru i dárkyně s lékařem a embryologickým týmem.

Výběr dárkyně vajíček

Kandidátky na dobrovolnou dárkyni vajíček prochází náročným výběrovým procesem, aby se zajistila co nejvyšší úspěšnost léčby a optimální zdraví dětí počatých tímto způsobem. Dárkyní se může stát plodná žena ve věkovém rozmezí 18 až 34 let, která v průběhu výběru úspěšně podstoupí náležité vyšetření.

Vyšetření dárkyně vajíček

 • Vyšetření na některé pohlavně přenosné choroby: syfilis, infekční hepatitidy B a C a HIV (vyžaduje se negativní nález)
 • Vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru
 • Vyšetření pohlavních hormonů (výsledek musí odpovídat plodné ženě)
 • Gynekologické vyšetření vč. ultrazvukového vyšetření
 • Vyšetření karyotypu (vyžaduje se normální ženský karyotyp)
 • Vyšetření mutací genů pro vybrané autozomálně recesivní nemoci
 • Klinicko – genetickou konzultaci (vyžaduje se souhlas genetika s dárcovstvím reprodukčních buněk)
 • Předoperační vyšetření praktickým lékařem nebo internistou (vyžaduje se dobrý zdravotní stav umožňující podstoupit odběr vajíček)

Dále se při vyšetřování dárkyně hodnotí její údaje o přenosných a/nebo dědičných nemocech, způsobu života a jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na zdraví počatého dítěte nebo příjemkyně. Je-li cokoliv z toho ohroženo, kandidátka je z výběru vyloučena.

Průběh léčby darovanými vajíčky

Léčba pomocí darovaných vajíček může probíhat s harmonizací cyklu dárkyně a příjemkyně, nebo bez harmonizace cyklu dárkyně a příjemkyně.

 • S HARMONIZACÍ CYKLU DÁRKYNĚ A PŘÍJEMKYNĚ

Harmonizace cyklu dárkyně a příjemkyně je organizačně velmi náročný léčebný postup, kdy se po případném utlumení zbytkové činnosti vaječníků u příjemkyně připraví za pomoci estrogenů její děloha takovým způsobem, aby ve chvíli odběru vajíček od dárkyně měla její děložní sliznice tloušťku v optimálním rozmezí. Nezbytná je dostupnost čerstvých nebo kryokonzervovaných spermií manžela/partnera příjemkyně v den odběru vajíček. Dalšími léky se pak navodí zrání sliznice děložní u příjemkyně, které poté probíhá synchronně s kultivací embryí. Výsledkem procesu je transfer čerstvých embryí do dělohy příjemkyně, která má v té chvíli sliznici optimální výšky a zralosti.

Výhodou tohoto postupu je snížení ztrát plynoucích z kryokonzervace embryí nebo reprodukčních buněk. 

Nevýhodou je to, že se míra nejistoty přípravy dárkyně a příjemkyně vzájemně násobí.

 • BEZ HARMONIZACE CYKLU DÁRKYNĚ A PŘÍJEMKYNĚ

Vajíčka odebraná dárkyni, nebo vajíčka z kryobanky reprodukčních buněk se oplodní spermiemi manžela/partnera příjemkyně. Vzniklá embrya se pak kryokonzervují (zamrazí). K rozmražení embryí pak dochází ve chvíli, když je příjemkyně optimálně připravena na embryotransfer.

Výhodou je jednodušší postup na organizaci, který zvyšuje pravděpodobnost bezproblémového průběhu léčby, zejména u příjemkyň s časově náročným zaměstnáním, případně s dalekým dojezdem do naší kliniky.

Nevýhodou je malé riziko ztrát reprodukčních buněk nebo embryí při kryokonzervaci.

Úspěšnost léčby

Úspěšnost početí dítěte při tomto způsobu léčby je na jeden provedený cyklus 40%. Při třech provedených cyklech léčby se kumulativní úspěšnost pohybuje kolem 70-80 %.

Garance naší kliniky

Všechny naše dárkyně splňují přísná kritéria plynoucí z české a evropské legislativy, jakož i doporučení Americké asociace pro reprodukční medicínu (ASRM).

Garantujeme úplnou vzájemnou anonymitu mezi dárkyní na jedné straně a párem příjemců a dětmi narozenými po léčbě darovanými pohlavními buňkami na straně druhé.

Klinika garantuje provedení embryotransferu, není-li přítomný velmi závažný mužský faktor.

V ceně léčby je oplodnění 6 dárcovských vajíček.

ČASTÉ DOTAZY

Nemusím se bát, že děti, které porodím po léčbě darovanými vajíčky, mi nebudou podobné? Nemusíte. Dárkyni vybíráme tak, aby její zevní znaky (výška, postava, barva očí, vlasů, pokožky) byly shodné s párem příjemců. Kromě toho děti budou napodobovat Vaši mimiku, pohyby, gestikulaci, držení těla. Spíše je pravděpodobné, že se Vám Vaše děti budou hodně podobat.

Jsem povinna svému dítěti sdělit, že bylo počato pomocí darovaných vajíček? Určitě nejste povinna. Nicméně, velká většina psychologů se shoduje na tom, že je velmi vhodné to dítěti v přiměřeném věku a odpovídajícím způsobem sdělit.

Co když dárkyně začne v budoucnu pátrat po svém biologickém dítěti, nebo na něho uplatňovat nárok? Zákon ukládá velmi přísnou vzájemnou anonymitu mezi dárkyní na jedné straně a párem příjemců a dětmi narozenými po léčbě darovanými pohlavními buňkami na straně druhé. Naše klinika dodržuje striktní pravidla, které udržení této vzájemné anonymity zaručují. Co se týče druhé části otázky: matkou dítěte je podle zákonů ČR vždy žena, která ho porodila. Dárkyně za žádných okolností nebude mít na dítě ani hypotetický nárok.

Nemůže se stát, že moje dítě narozené po léčbě darovanými vajíčky se v dospělosti potká se svým polorodým sourozencem (dítětem od dárkyně nebo z vajíček stejné dárkyně počatým dítětem jiného neplodného páru) a aniž by si byli oba vědomi pokrevního vztahu, počnou spolu dítě? Nastane-li tato situace, nebude mít z takového vztahu narozené dítě zvýšené genetické riziko? Je to krajně nepravděpodobné, ale teoreticky se to stát může. V běžné populaci je samozřejmě mnohem větší počet polorodých sourozenců počatých v ilegitimních vztazích, kteří nevědí o vzájemných pokrevních poutech než dětí, počatých z darovaných reprodukčních buněk. Dítě počaté dvěma polorodými sourozenci bude mít jenom mírně zvýšené riziko geneticky podmíněných nemocí oproti běžné populaci.

Léčba darovanými spermiemi

V případě mužské neplodnosti dokáže dnes moderní reprodukční medicína pomocí pokročilých medicínských postupů (ICSI, chirurgicky a mikromanipulační techniky) pomoci většině párů mít biologicky vlastní děti.

Nepatrná část léčených mužů má ovšem pouze malou nebo žádnou šanci na dosažení biologicky vlastních dětí. Příčinou bývá úplná absence tvorby vlastních spermií nebo kvalitativně zhoršená tvorba spermií. Časté jsou genetické příčiny, případně stavy po onkologické léčbě, významná část poruch tvorby spermií má ovšem neobjasněnou příčinu.

Výjimečně i mužům s normálním spermiogramem může být genetikem doporučena léčba pomocí darovaných spermií.

Takovým párům je nabídnuta léčba pomocí spermií získaných od zdravého dárce.

Darované spermie

Spermie dárce se dají použít při provedení nitroděložní inseminace (IUI-AID) nebo mimotělního oplodnění (IVF/ET)

Výběr dárce spermií

Kandidáti na dárce spermií prochází náročným výběrovým procesem, aby se zajistila co nejvyšší úspěšnost léčby a optimální zdraví dětí počatých tímto způsobem. Dárcem se může stát plodný muž ve věkovém rozmezí 18 až 34 let, který v průběhu výběru úspěšně podstoupí náležité vyšetření.

Vyšetření dárce spermií

 • Opakované vyšetření na některé pohlavně přenosné choroby: syfilis, infekční hepatitidy B a C a HIV (vyžaduje se negativní nález)
 • Vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru
 • Vyšetření chlamýdií z moči (vyžaduje se negativní nález)
 • Vyšetření spermiogramu (vyžaduje se bezchybný výsledek)
 • Vyšetření karyotypu (vyžaduje se normální mužský karyotyp)
 • Vyšetření mutací genů pro vybrané autozomálně recesivní nemoci
 • Klinicko - genetickou konzultaci (vyžaduje se souhlas genetika s dárcovstvím reprodukčních buněk)

Dále se při vyšetřování dárce hodnotí jeho údaje o přenosných nebo dědičných nemocech, způsobu života a jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na zdraví počatého dítěte, nebo příjemkyně. Je-li cokoliv z toho ohroženo, kandidát je z výběru vyloučen.

ČASTÉ DOTAZY

Nakolik mi bude dárce spermií podobný? Dárce vybíráme tak, aby jeho zevní znaky (výška, postava, barva očí, vlasů, pokožky) byli shodné s párem příjemců.

Je možné si dárce vybrat podle fotografie? Není to možné. Zákony České republiky vyžadují (a naše klinika je přísně dodržuje) plnou vzájemnou anonymitu mezi dárcem na jedné straně a párem příjemců a dětmi narozenými po léčbě darovanými pohlavními buňkami na straně druhé.

Darování embryí

Léčba neplodnosti pomocí darovaných embryí (populárně nazývaná také "adopce embrya") je potřebná při oboustranné kombinaci závažných faktorů neplodnosti, případně genetických příčin ze strany muže i ženy. Embrya určená k dárcovství vznikají mimotělním oplodněním vajíček získaných od zdravé dárkyně a spermiemi zdravého dárce.

Dárci vajíček a spermií

Spermie musí pocházet od muže splňujícího veškerá výběrová kritéria pro anonymního zdravého dárce a obdobně, vajíčka musí být odebrány ženě splňující veškerá výběrová kritéria pro anonymní zdravou dárkyni. Kombinace biologických znaků (výška, postava, barva očí, vlasů, pokožky, krevní skupiny, Rh faktory) tohoto dárce a dárkyně musí odpovídat biologickým znakům páru příjemců.

Více o dárkyni Více o dárci

Léčba darovanými embryi

Po zajištění odpovídajících darovaných vajíček a spermií je provedeno mimotělní oplodnění a kultivace tímto způsobem vzniklých embryí. Je-li příjemkyně připravena, zavedou se embrya do její dělohy. Není-li provozně možné harmonizovat přípravu embryí a příjemkyně, embrya se zamrazí a zavedou se do dělohy příjemkyně vokamžiku, až je optimálně připravena.

Objednat se

Můžeme vám s něčím poradit, pomoct nebo se chcete objednat? Napište nám nebo rovnou zavolejte.

Objednat se

Na telefonu jsme pro vás každý pracovní den od 7:00 do 15:00
Tel.: +420 737 470 924

Co Vám nabízíme

Laskavou a odbornou péči pro zdravé těhotenství v moderní IVF klinice. Každý nový pár je pro nás individuální cestou k novému životu a jejich splněnému štěstí.

Léčba neplodnosti

Buďte spokojenou maminkou. Nalezneme příčinu neplodnosti a nastavíme optimální léčbu pro dosažení těhotenství.

Metody léčby

Diagnostika

Připravte se na miminko. Vyšetříme Vás řadou komplexních metod s cílem včas zachytit a vyléčit případné potíže.

Metody diagnostiky

Genetika

Předejděte možným rizikům. Pečujeme o zdraví miminka ještě před jeho narozením v laboratoři reprodukční genetiky.

Genetické metody

Péči naší kliniky si vybralo přes 10 000 párů a více než osmi tisícům dětem jsme pomohli na svět.
Rádi Vás u nás uvítáme a pomůžeme i Vašemu štěstí.